Algemene Voorwaarden

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze therapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om Footmore BV te vergoeden voor haar geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt door ons gratis verstrekt op Uw verzoek.

1. Toepasselijk recht

– Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
– Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten van de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de
– Arrondissementsbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

2. Betaling

– De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Infomedics. Dit bedrijf is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het factureren en innen van nota’s. De betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn hierop van toepassing.
– Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Een tijdige betaling voorkomt verhoging van je nota. Heb je u vragen over de nota of ben je niet in staat de nota tijdig te betalen? Dan kun je terecht op de website www.infomedics.nl. Je kunt ook contact opnemen met Infomedics,  Telefoonnummer: 036 – 20 31 900(€ 0,15 per minuut). Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.
– U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw ziektekostenverzekering.
– U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverkeringen, daar wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij wel proberen zo accuraat mogelijk te zijn hierin. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.

3. Annulering

– Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, tenzij U zich kunt beroepen op overmacht
– Indien een opdracht tot vervaardiging van hulpmiddelen door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.
– Door u geplaatste bestellingen (inlegzolen/orthesen, etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.
– Te laat komen betekent, zeker in drukke tijden, een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe dan zullen wij proberen u alsnog te helpen. Bent u op tijd dan hoeft u zich niet te melden. Bent u te laat dan kunt u zich het beste toch even melden zodat we weten dat u er bent.

4. Klachtenregeling

– Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

5. Garantie

– Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling

6. Patiëntendossier

– In verband met de kwaliteitseisen van de NVVP en het behouden van onze praktijkkeurmerk is Footmore verplicht aan de daarvoor kwaliteitseisen te voldoen. Eens in de 5 jaar wordt door de bracheorganisatie NVVP de patiënten dossiers gecontroleerd op volledigheid. In verband met de AVG wet mag u bezwaar maken tegen inzage van uw patiëntendossier door de brancheorganisatie. Wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Voor het maken van bezwaar kunt u e-mailen naar info@footmore.nl